afghan

مورچه زحمت کش

Audio File: 
Transcript: 
This story is called مورچه زحمت کش This is a LibraryCall adaptation and recording. بود نبود یک خانه زیبا بود دراین خانه زیبا دو درخت خیلی بزرگ بود. که یکی آن در سمت خانه ودیگری سمت دیگر خانه قرار داشت.. چند تا مورچه زحمت کش در اطراف این درخت ها زندگی می کردند. یک روز مورچه زحمت کش به مادرش گفت: کاش می توانیستم به آن طرف خانه پیش آن درخت بزرگ بروم. من فکر می کنم اگر بر سر آن درخت بالا شوم دنیا از آن طرف خیلی خوش آیند است.

شجاع باش ودیگران رادوست بدار

Audio File: 
Transcript: 
This story is called شجاع باش ودیگران رادوست بدار This is a LibraryCall adaptation and Recording بودنبودیک جوان پولداروخیلی ثروتمندی بود. روزی ازروزهاجوان تصمیم گرفت تانزدیک عالم برودوازعالم نصیحت بشنودتاچگونه زنده گی خوب ونیک داشته باشد. وقتی پیش عالم رسید.عالم آن رانزدکلکین بردوپرسید:پشت کلکین چی میبینی؟ جواب داد:آدم هاراکه میروندومیایند.ویک گداراکه کوراست وصدقه میگیرد. شخص عالم بعداًآینه بزرگی به جوان دادوبازپرسید:دراین آینه نگاه کن وبعدبرایم بگوکه چی میبینی؟ جواب داد:خودم رامی بینم. شخص عالم گفت:دیگردیگران رانمیبینی!ای آینه وکلکین ازیک نوع ماده اولیه ساخته شده اند،بنام شیشه. ا

مشکلات هرگزمانع رسیدن به آرزوها نمیشود

Audio File: 
Transcript: 
This story is called مشکلات هرگزمانع رسیدن به آرزوها نمیشود this is a LibraryCall adaptation and recording. درقریه ای خیلی دور از شهر دو دوست صمیمی بودند به نام علی وعباس که باهم همسایه بودند وخانواده های هردو دوست صمیمی به کشاورزی مصروف بودند و مصارف روزانه خود را ازهمین طریق آماده میساختند . پدرعلی میخواست که پسرش داکتر شود تا به مردم قریه خدمت کند ومایه خدمت شود و پدرعباس میخواست پسرش یک انجنیر شود تا خانه های قریه را محکم و قشنگ بسازد. زمستان تمام شد وفصل بهار رسید. زنگ مکتب به صدا درآمد علی وعباس هردویشان کتابچه وکتاب هایشان راگرفتن و روانه مکتب شدند.

کبوترشجاع ودلیر

Audio File: 
Transcript: 
This story is called کبوترشجاع ودلیر This is a LibraryCall adaptation and recording. به نام خداوندی که کبوتران وهمه هستی راآفرید. یک روزی روزگاری دریک جنگل زیبایک خانواده کبوترباهم زنده گی میکردندوخیلی خوشحال بودند. دراین خانواده زیباپنج تاکبوترچوچه وزیبابودند. پدرکبوترهاهرروزصبح وقت میرفت بیرون برای اینکه برای خانواده اش غذاتهیه کند. امایک روززمانی که ازلانه اش بیرون شددیگه برنگشت. مادرکبوترهاکه بایدازچوچه هایش مواظبت میکردنمی توانست ازلانه اش خارج شودتاپیدایش کند. برای همین ازعذای که ذخیره کرده بودبه چوچه هایش میداد. بعدازچندروزپدرکبوترهازخمی به خانه برگشت کبوترهاپدرشانرادربغل گر

گل مغرور

Audio File: 
Transcript: 
This story is called گل مغرور This is a LibraryCall adaptation and recording. بود نبود یک مادرکلان مهربان بود. مادرکلان مهربان یک باغچه قشنگ داشت.که پرازگل های رنگارنگ بود. ازهمه گل ها زیباتر گل لاله بود.که بخاطرزبیایی اش خیلی مغرورشده بود. وبا بقیه گل ها رفتار زشت میکرد. یک روزدودانه دخترک کوچک بازیگوش که همسایه های مادرکلان بودندبه طرف باغچه آمدند. یکی ازآن دو دخترک دستش را طرف گل لاله برد وخواست که آن رابچیند، اما خاردردست هایش داخل شد دستش را کشید با عصبانیت گفت:این گل به درد نمیخورد چون که خیلی خار دارد.

خانه خرگوش ها

Audio File: 
Transcript: 
This story is called خانه خرگوش ها This is a LibraryCall adaptation and recording. بود نبود یک روزدریک خانه خرگوش ها سروصدا بود.که پدرخرگوش با مادرخرگوش ها با دوتابچه های سفید وقشنگ خود نشسته بودند وحرف می زدند. مادروپدرخرگوش ها به آنها میگفتند که شما دیگربزرگ شدید باید برای خودخانه بسازید ودرآن زندگی کنید مادرخرگوش ها گفت : بچه های قشنگم شما باید بروید برای خودتان خانه های جداگانه بسازید چون که خانه ما خیلی کوچک است.

گودیگک زیبا

Audio File: 
Transcript: 
This story is called گودیگک زیبا this is a LibraryCall adaptation and recording. بود نبود یک دخترزیبا، باسلیقه ، ومهربان بود اطاق دخترک کوچک و زیبا خیلی مقبول منظم بود. به درس های خود زیاد توجه میکرد.کتاب هایش پاک و منظم بود. این دخترک مهربان یک گودیگک زیبا داشت که زیاد دوستش داشت.

El oso y las abejas

Audio File: 
Transcript: 
Este cuento se llama El oso y las abejas, un cuento de Afganistán, escrito por Arezo, traducido por Arezo y Molly Milazzo, y traducido y leído en español por Lorena Romero. Esta es una adaptación y grabación de LibraryCall. Érase una vez un oso que se despertó de su hibernación con frío y hambre. Quería algo dulce, así que fue directamente a las colmenas. Cuando llegó, vio que las abejas estaban vendiendo su miel. Las jirafas, las ovejas, los conejos y las vacas esperaban en la fila para comprar el jarabe dorado, pero el oso no tenía ganas de esperar y no quería pagar por la miel.

The Bear and the Bees

Audio File: 
Transcript: 
This story is called “The Bear and the Bees.” This is a LibraryCall adaptation and recording. Once there was a bear who woke up from his winter slumber cold and hungry. He wanted something sweet, so he went straight to the beehives. When he arrived, he saw that the bees were selling their honey. Giraffes, sheep, rabbits, and cows all stood in line waiting to buy the golden syrup, but the bear was not in the mood to wait in line, and he did not want to pay for the honey.

خرس کله خراب

Audio File: 
Transcript: 
This story is called خرس کله خراب This is a librarycall adaptation and recording آقای خرس ازخواب بیدارشد.زیادکم حوصله وگشنه شده بود. دلش عسل میخواست،مستقیم پیش لانه زنبورهارفت. وقتیکه رسید،دیدکه زنبورهاعسل میفروشن،زرافه،گوسفند،خرگوش،گاوهمه گی درصف به نوبت ایستادشده اند،خرس اصلاً حوصله نداشت درصف ایستاده شودونمیخواست پول عسل رابدهد،بابسیاربداخلاقی آمدپیش روی صف وکاسه کلان عسل راگرفت ورفت،تمام زنبوراهاپشتش رفتن وگفتن آقای خرس این عسل ازمااست. بایددرصف ایستاده شوی وپولش رابدهی. خرس میخواست زنبورهارابترسانوازخودش دورکندباصدای بلندغرش کردوگفت:اگربازهم سروصداکنید،خانه تان کندوهای تان راخرا